Webhosting en domeinregistratie

Keuze uit diverse hostingpakketten inclusief domeinregistratie. In overleg is het ook mogelijk een maatwerk pakket samen te stellen.

Nu bestellen?


Webhosting en domeinregistratie

Voor de hosting van websites beschikken wij over een dedicated server in het servercenter van FXW. Heeft u nog geen domein en hosting geregistreerd, dan is het wellicht een idee om eens contact met ons op te nemen. 

Onze server is een zogenaamde dedicated en managed server, die wordt onderhouden door het gespecialiseerde personeel van FXW. De machine en schijfeenheden worden niet gedeeld met anderen zoals bij een virtuele server gebruikelijk is, maar is een eigen computer in het server centrum. De up tijd van de server is daar door meer dan 99%. De server is zo ingericht dat er Magento 1.9.x.x webshops op kunnen hosten en ook Magento 2.x.x webshops. Ook is de server bijzonder geschikt voor het hosten van gewone websites. Naast de website verzorgt de server ook de email. U kunt gebruik maken van zowel POP3 als IMAP email accounts. De instellingen voor de webhosting kunt u zelf onderhouden via het bijbehorende Direct Admin dashboard. Ook de prijs van de domeinregistratie en hosting zal u allezins meevallen!

De webserver is onlangs zo aangepast dat ook websites die nog werken met PHP 7.0.X ook terecht kunnen naast de nu op de server gangbare PHP7.4.X. 

Om er voor te zorgen dat de mailserver van ons systeem altijd blijft werken, hebben we onlangs geinvesteerd in een uitgaand spam filter. In geval van een hack waarbij de mailserver gebruikt wordt voor spam zal dit filter er voor zorgen dat deze niet wordt verzonden. Hierdoor blijft de mailserver verschoond van zogenaamde Black Listing. U kunt de toegang tot dit uitgaand spamfilter, maar ook een inkomend spamfilter, net als SSL certificaten tegen meerprijs bij uw hostingpakket bestellen.

Overzicht

Basis hosting

Webhosting en domeinregistratie.
2 GB webruimte
PHP 7.0 en PHP 7.4
IMAP / POP3 e-mail
Uitgebreid controlepaneel (DirectAdmin)
€ 45 exclusief btw per jaar€ 36,30 incl. btw per jaar

Pro hosting

Webhosting en domeinregistratie.
8 GB webruimte
PHP 7.0 en PHP 7.4
IMAP / POP3 e-mail
Uitgebreid controlepaneel (DirectAdmin)
€ 60 exclusief btw per jaar€ 60,50 incl. btw per jaar

Magento hosting

Webhosting en domeinregistratie.
12 GB webruimte
PHP 7.0 en PHP 7.4
IMAP / POP3 e-mail
Uitgebreid controlepaneel (DirectAdmin)
€ 100 exclusief btw per maand€ 121,00 incl. btw per jaar

Altijd inbegrepen zijn natuurlijk: Roundcube webmail, geschikt voor mobiel, E-mailforwarders en aliassen, Automatische antwoorden en vakantieberichten, Tot 500 berichten per dag versturen, Cronjobs, .htaccess voor mooie URLs, Subdomeinen, FTP-accounts, Access- en errorlogs en zelf je back-ups beheren! Tegen meerprijs kunnen we ook een spamfilter verzorgen en een SSL certificaat voor een beveiligde verbinding installeren.

ALGEMENE VOORWAARDEN Waldram Business Ventures BV

Website Constructeurs is een afdeling van Waldram Business Ventures BV en valt onder dezelfde algemene voorwaarden die hieronder worden weergegeven

 

Inhoudsopgave

MODULE A – ALGEMEEN 

MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE 

MODULE C – HOSTINGDIENSTEN 

MODULE D – (VIRTUELE) SERVERS EN COLOCATIE 

 

MODULE A – ALGEMEEN

 

Artikel A.1.DEFINITIES

De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

 

A.1.1.Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Waldram Business Ventures BV ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren.

A.1.2.Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

A.1.3.Apparatuur: de computerapparatuur van Opdrachtgever die in de Rackruimte is of zal worden geplaatst, inclusief bijbehorende kabels, stekkers en dergelijke.

A.1.4.Data: de (persoons)gegevens welke door Opdrachtgever zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.

A.1.5.Datacenter: de fysieke ruimte waarin de Rackruimte zich bevindt alsmede de ruimte(s) die nodig zijn om deze fysieke ruimte te betreden, en andere ruimte(s) die redelijkerwijs van belang zijn voor bezoek aan de Rackruimte.

A.1.6.Dienst(en): de dienst(en) die Waldram Business Ventures BV ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot:

a.Domeinnaamregistratie: de Dienst bestaande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam;

b.Hostingdiensten: de Dienst bestaande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders of e-maildiensten;

c.(Virtuele) servers en colocatie: de Dienst bestaande uit het aanbieden van (virtuele of dedicated) servers of Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur;

d.andere diensten zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Waldram Business Ventures BV.

A.1.7.Waldram Business Ventures BV: de besloten vennootschap Waldram Business Ventures BV, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09123778. Hieronder wordt mede verstaan alle bij de Kamer van Koophandel ingeschreven handelsnamen van Waldram Business Ventures BV.

A.1.8.Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.

A.1.9.Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Waldram Business Ventures BV een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.

A.1.10.Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Waldram Business Ventures BV en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Waldram Business Ventures BV en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.

A.1.11.Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

A.1.12.Rack: een frame voor het installeren van Apparatuur, verdeeld in een aantal units van 48,3cm (19 inch) breed.

A.1.13.Rackruimte: de unit(s) aan ruimte binnen een Rack die Opdrachtgever ter beschikking krijgt. Hieronder wordt uitdrukkelijk niet begrepen het Rack zelf of de fysieke ruimte in het Datacenter waar het Rack is opgesteld.

A.1.14.SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen Waldram Business Ventures BV en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.

A.1.15.Website: iedere website van Waldram Business Ventures BV waarop zij haar Diensten aanbiedt, meer specifiek ... www.Website Constructeurs.nl, ... en ... dan wel subdomeinen en andere extensies.

A.1.16.Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.

A.1.17.Werk(en): de door Waldram Business Ventures BV ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andersoortige voortbrengselen ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever.

A.1.18.Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

 

Artikel A.2.TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE

 

A.2.1.Deze Algemene Voorwaarden en Module A zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Waldram Business Ventures BV ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.

A.2.2.De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module A. 

A.2.3.De definities als omschreven in Artikel A.1 zijn op alle modules van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden een betekenis wordt toegekend.

A.2.4.Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Waldram Business Ventures BV alleen bindend indien en voor zover deze door Waldram Business Ventures BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

A.2.5.In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

i.de Overeenkomst;

ii.de eventueel afgesloten Service Level Agreement;

iii.de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst; 

iv.deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel A.3.OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

 

A.3.1.De Overeenkomst tussen Waldram Business Ventures BV en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever een elektronische bestelling plaatst via de Website dan wel via zijn Account, dan wel telefonisch of schriftelijk. Op de Website staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend. Bovendien is het mogelijk dat Waldram Business Ventures BV een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn.

A.3.2.Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte of het aanbod, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Waldram Business Ventures BV werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Waldram Business Ventures BV verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.

A.3.3.Offertes van Waldram Business Ventures BV zijn vrijblijvend en geldig voor de in de offerte aangegeven termijn.

Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot dertig (30) dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. 

A.3.4.Indien blijkt dat de bij de aanvraag of Overeenkomst door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Waldram Business Ventures BV het recht de prijzen hier op aan

te passen.

A.3.5.Indien Opdrachtgever op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst minderjarig is, verklaart Opdrachtgever dat hij toestemming heeft van zijn ouders/voogden om de Overeenkomst te sluiten. Opdrachtgever verklaart tevens dat zijn ouders/voogden bekend zijn met deze Algemene Voorwaarden.

A.3.6.De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Waldram Business Ventures BV en de Dienst technisch is opgeleverd aan Opdrachtgever (“de Ingangsdatum”).

 

Artikel A.4.UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 

A.4.1.Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Waldram Business Ventures BV zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte.

A.4.2.Indien Opdrachtgever niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, wordt de levering van de Dienst met uitdrukkelijk goedvinden van Opdrachtgever direct na bestelling aangevangen. Opdrachtgever heeft vanaf dat moment geen recht meer tot herroeping van de Overeenkomst.

A.4.3.Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Waldram Business Ventures BV dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

A.4.4.Genoemde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en hebben in geen geval een fataal karakter, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.4.5.Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Waldram Business Ventures BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden zonder Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen. Waldram Business Ventures BV zal de onkosten die de derde maakt niet in rekening brengen bij Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.4.6.Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Waldram Business Ventures BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Waldram Business Ventures BV worden verstrekt.

A.4.7.Naast de gegevens als bedoeld in Artikel A.4.5 is Opdrachtgever gehouden actuele contactgegevens voor communicatie tussen Waldram Business Ventures BV en Opdrachtgever te verstrekken aan Waldram Business Ventures BV. Opdrachtgever zal bij wijziging van deze contactgegevens Waldram Business Ventures BV hier onverwijld van op de hoogte brengen.

A.4.8.Indien de gegevens als bedoeld in Artikel A.4.5 en A.4.6 niet tijdig aan Waldram Business Ventures BV worden verstrekt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet voldoet aan zijn verplichtingen, heeft Waldram Business Ventures BV het recht om nakomingen van haar verplichtingen op te schorten zonder zelf gehouden te zijn tot het uitkeren van enige schadevergoeding.

 

Artikel A.5.GEDRAGSREGELS

 

A.5.1.Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Waldram Business Ventures BV van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen. 

A.5.2.Het is (of dit nu legaal is of niet) door Waldram Business Ventures BV verboden om met gebruikmaking van de Dienst Data aan te bieden of te verspreiden die:

a.onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

b.onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;

c.kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;

d.een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;

e.hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;

f.ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of

g.kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.

A.5.3.Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Waldram Business Ventures BV of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Waldram Business Ventures BV, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Waldram Business Ventures BV, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. 

A.5.4.Indien naar het oordeel van Waldram Business Ventures BV hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Waldram Business Ventures BV of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Waldram Business Ventures BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Waldram Business Ventures BV mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

A.5.5.Indien de maatregelen zoals bedoeld in Artikel A.5.4 bestaan uit het (tijdelijk) opschorten van de Dienst waardoor deze niet bereikbaar is, heeft Waldram Business Ventures BV het recht een bedrag van EUR 60,00 exclusief btw in rekening brengen voor herindienststelling van de Dienst.

 

Artikel A.6.NOTICE & TAKEDOWN (KLACHTENPROCEDURE)

 

A.6.1.Wanneer Waldram Business Ventures BV een klacht ontvangt over overtreding van het vorige Artikel door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Waldram Business Ventures BV Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Waldram Business Ventures BV zal besluiten hoe te handelen. 

A.6.2.Indien Waldram Business Ventures BV van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Data blokkeren, echter zonder deze Data definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Waldram Business Ventures BV een backup zal maken). Waldram Business Ventures BV zal zich inspannen om daarbij geen overige Data te raken. Waldram Business Ventures BV zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen. 

A.6.3.Waldram Business Ventures BV is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Waldram Business Ventures BV gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens. 

A.6.4.Hoewel Waldram Business Ventures BV ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Waldram Business Ventures BV nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit Artikel.

A.6.5.Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is Waldram Business Ventures BV gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat Waldram Business Ventures BV gehouden is tot vergoeding van schade als gevolg van beëindiging.

 

Artikel A.7.ONDERHOUD EN STORINGEN

 

A.7.1.Waldram Business Ventures BV heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Waldram Business Ventures BV zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Waldram Business Ventures BV is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

A.7.2.Waldram Business Ventures BV heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Waldram Business Ventures BV zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Waldram Business Ventures BV is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

A.7.3.Waldram Business Ventures BV zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking. 

 

Artikel A.8.AANSPRAKELIJKHEID

 

A.8.1.Tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van Waldram Business Ventures BV voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Waldram Business Ventures BV van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Waldram Business Ventures BV, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan de vergoedingen die Opdrachtgever in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis heeft betaald aan Waldram Business Ventures BV, met een maximum van EUR 2.000,00.

A.8.2.Het boetebedrag dat op grond van een eventueel van toepassing zijnde SLA wordt uitbetaald als gevolg van een geschonden garantieverplichting treedt in de plaats van vergoeding van eventuele werkelijke schade die Opdrachtgever mogelijk lijdt door een dergelijke schending. Het boetebedrag maakt onderdeel uit van het bedrag als bedoeld in Artikel A.8.1. Het boetebedrag kan in geen enkel geval worden opgeteld bij dat bedrag.

 

A.8.4.Aansprakelijkheid van Waldram Business Ventures BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens op opgeslagen op apparatuur van Waldram Business Ventures BV en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

A.8.5.De aansprakelijkheid van Waldram Business Ventures BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Waldram Business Ventures BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming, en Waldram Business Ventures BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 

 

Artikel A.9.OVERMACHT

 

A.9.1.Waldram Business Ventures BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Waldram Business Ventures BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Waldram Business Ventures BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

A.9.2.Hieronder wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Waldram Business Ventures BV komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals synfloods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, storing in werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, storing van netwerken in het internet waar Waldram Business Ventures BV geen contract mee heeft gesloten, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Waldram Business Ventures BV door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Waldram Business Ventures BV kan worden gevergd.

A.9.3.Waldram Business Ventures BV kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

A.9.4.Voor zover Waldram Business Ventures BV ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Waldram Business Ventures BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 

Artikel A.10.PRIJZEN

 

A.10.1.Vergoedingen voor het leveren van de Diensten zijn vermeld op de Website of in de door Waldram Business Ventures BV aangeboden offerte. Alle genoemde prijzen zijn in Euro en exclusief btw.

A.10.2.Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zullen de verschuldigde bedragen jaarlijks, voorafgaand aan de nieuwe periode, aan Opdrachtgever worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

A.10.3.Indien Waldram Business Ventures BV geen aanbieding of offerte heeft gedaan, zullen de vergoedingen voor de te leveren Diensten in beginsel op basis van het uurtarief worden vastgesteld. Voor zover mogelijk zal Waldram Business Ventures BV de uurtarieven voorafgaand aan de werkzaamheden bekend maken.

A.10.4.Waldram Business Ventures BV is gerechtigd de prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst aan te passen met een maximum van 5%, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft de Overeenkomst op te zeggen. Indien een leverancier van Waldram Business Ventures BV echter tussentijds zijn prijzen verhoogt, is Waldram Business Ventures BV gerechtigd deze verhoging per direct 1-op-1 door te berekenen aan Opdrachtgever. Waldram Business Ventures BV zal van prijsaanpassingen schriftelijk mededeling doen.

 

Artikel A.11.BETALINGSVOORWAARDEN

 

A.11.1.Waldram Business Ventures BV zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een factuur sturen aan Opdrachtgever. De betalingstermijn van deze factuur is 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst. De factuur kan direct worden voldaan middels de op de Website aangegeven betaalmethodes. Indien betaling vooraf is overeengekomen, zal de dienst pas nadat de factuur is voldaan worden geleverd. 

A.11.2.Opdrachtgever gaat akkoord met de elektronische facturatie door Waldram Business Ventures BV. Facturen zullen in PDF of ander passend formaat worden verzonden aan het bij Waldram Business Ventures BV bekende e-mailadres van Opdrachtgever.

A.11.3.Na het verstrijken van de betaaltermijn is Opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is Waldram Business Ventures BV gerechtigd haar dienstverlening te beperken, bijvoorbeeld door het beperken van de toegang tot de Dienst of het tijdelijk opschorten van de Dienst, zonder dat Opdrachtgever het recht heeft een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

A.11.4.Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke kosten zoals bepaald en berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en met een minimum van EUR 45,00 exclusief btw.

A.11.5.Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

A.11.6.Waldram Business Ventures BV behoudt zich het recht voor om, indien Opdrachtgever in gebreke blijft, de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. Waldram Business Ventures BV zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de betaling, bij het verlopen daarvan Waldram Business Ventures BV het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen en met de opbrengst de openstaande vorderingen te verrekenen.

 

Artikel A.12.DUUR VAN DE OVEREENKOMST

 

A.12.1.De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Waldram Business Ventures BV of vanaf het moment dat Opdrachtgever de indruk wekt met de offerte in te stemmen, tenzij gezamenlijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen in de Overeenkomst.

A.12.2.De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld op de Website of in de offerte. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.

A.12.3.Indien Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de Opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de Overeenkomst bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging of een opzegging via het Account tijdig voor het einde van de voorgenoemde periode, met inachtneming van de opzegtermijn, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Opdrachtgever heeft echter het recht de Overeenkomst na verlenging per maand op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn.

A.12.4.Opdrachtgever zal een opzegtermijn van één (1) maand in acht nemen.

A.12.5.Waldram Business Ventures BV zal een opzegtermijn van twee (2) maanden in acht nemen.

A.12.6.Waldram Business Ventures BV heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien

a)Opdrachtgever tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling door Opdrachtgever is hersteld;

b)indien Opdrachtgever surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft aangevraagd of het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd, gevorderd of uitgesproken of Opdrachtgever een onderhands akkoord aanbiedt aan zijn crediteuren.

 

Artikel A.13.WIJZIGING VAN OVEREENKOMST

 

A.13.1.Waldram Business Ventures BV is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, mits zij de voorgenomen wijzigingen uiterlijk dertig (30) dagen vooraankondigt bij Opdrachtgever. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande Overeenkomsten. 

A.13.2.Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd, zonder het recht van Opdrachtgever de Overeenkomst op te kunnen zeggen.

A.13.3.Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel A.14.OVERIGE BEPALINGEN

 

A.14.1.Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A.14.2.Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Eindhoven in het arrondissement Oost-Brabant.

A.14.3.De door Waldram Business Ventures BV ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

A.14.4.Onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail, via de Dienst of het Account van Opdrachtgever, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

A.14.5.Indien Opdrachtgever wordt overgenomen door een derde partij of indien Opdrachtgever een derde partij overneemt, meldt zij dit steeds onverwijld aan Waldram Business Ventures BV nadat Opdrachtgever bekend is geworden met de overname.

A.14.6.Waldram Business Ventures BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

A.14.7.Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van de Overeenkomst zullen voorts ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven.

 

MODULE B – DOMEINNAAMREGISTRATIE

 

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

Artikel B.1.DOMEINREGISTRATIE

 

B.1.1.Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Waldram Business Ventures BV vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

B.1.2.Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Waldram Business Ventures BV, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

B.1.3.Opdrachtgever vrijwaart en houdt Waldram Business Ventures BV schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever en/of haar klanten.

B.1.4.Waldram Business Ventures BV is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Waldram Business Ventures BV.

B.1.5.Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Waldram Business Ventures BV zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.

B.1.6.De regels als bedoeld in het vorige lid zullen door Waldram Business Ventures BV tijdig en voorafgaand aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.

B.1.7.In het geval dat Waldram Business Ventures BV een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Waldram Business Ventures BV medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

B.1.8.Waldram Business Ventures BV heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

B.1.9.In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Waldram Business Ventures BV gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever per direct op te zeggen.

 

Artikel B.2.WEDERVERKOOP

 

B.2.1.Opdrachtgever is gerechtigd domeinnamen aan te vragen ten behoeve van haar klanten of derden. Opdrachtgever zal bij wederverkoop voorwaarden hanteren die minimaal hetzelfde niveau hebben als de Algemene Voorwaarden van Waldram Business Ventures BV.

B.2.2.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door Waldram Business Ventures BV is Waldram Business Ventures BV niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Opdrachtgever.

B.2.3.Indien Waldram Business Ventures BV hierom vraagt zal Opdrachtgever gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de registratie van de domeinnamen ten behoeve van haar klanten.

B.2.4.Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.

B.2.5.Opdrachtgever vrijwaart Waldram Business Ventures BV van alle aanspraken van derden, Opdrachtgever daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Opdrachtgever.

 

 

MODULE C – HOSTINGDIENSTEN

 

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, websitebuilders en e-maildiensten, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

Artikel C.1.UITVOERING VAN DE DIENST

 

C.1.1.Waldram Business Ventures BV zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door Waldram Business Ventures BV worden toegestuurd aan Opdrachtgever.

C.1.2.Waldram Business Ventures BV zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Dienst en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Waldram Business Ventures BV biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).

C.1.3.Waldram Business Ventures BV zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet anders bepaalt.

C.1.4.Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Waldram Business Ventures BV een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Waldram Business Ventures BV verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Waldram Business Ventures BV geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Waldram Business Ventures BV.

C.1.5.Indien Opdrachtgever een anti-virus dan wel anti-spam software bij Waldram Business Ventures BV afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. Waldram Business Ventures BV is niet verantwoordelijk voor correcte werking van de anti-virus dan wel anti-spam software.

C.1.6.Indien Opdrachtgever software bij Waldram Business Ventures BV afneemt ten behoeve van het beheren van een website (websitebuilder), verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. Waldram Business Ventures BV is niet verantwoordelijk voor correcte werking van deze software.

C.1.7.Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

C.1.8.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

C.1.9.Waldram Business Ventures BV zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Waldram Business Ventures BV, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Waldram Business Ventures BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Waldram Business Ventures BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel C.2.OPSLAG- EN DATALIMIETEN

 

C.2.1.Waldram Business Ventures BV kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte en dataverkeer die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst. 

C.2.2.Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

C.2.3.Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Waldram Business Ventures BV na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte of dataverkeer die op de Website of in de offerte worden vermeld.

C.2.4.De logfiles en de administratie van Waldram Business Ventures BV gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

C.2.5.Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

C.2.6.Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Waldram Business Ventures BV gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

 

Artikel C.3.SOFTWARE

 

C.3.1.Waldram Business Ventures BV zal zich inspannen om de door hem gebruikte software up-to-date te houden. Waldram Business Ventures BV is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en Waldram Business Ventures BV is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

C.3.2.Waldram Business Ventures BV geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door Waldram Business Ventures BV zijn ontwikkeld, en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de infrastructuur Waldram Business Ventures BV.

C.3.3.Bij het bieden van deze garantie hanteert Waldram Business Ventures BV de status van de software zoals deze door de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal Waldram Business Ventures BV met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te vervallen.

C.3.4.Waldram Business Ventures BV is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

 

Artikel C.4.WEDERVERKOOP

 

C.4.1.Indien op de Website of in de offerte is vermeld dat de Dienst geschikt is voor wederverkoop verkrijgt Opdrachtgever het recht de Dienst weder te verkopen en zijn de navolgende bepalingen van toepassing.

C.4.2.Indien Waldram Business Ventures BV hierom vraagt zal Opdrachtgever gehouden zijn inzage te geven in de opdrachtbevestiging met betrekking tot de levering van hostingdiensten ten behoeve van haar klanten.

C.4.3.Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor alle ondersteuning aan haar klanten van de Dienst. Behoudens beschikbaar gestelde documentatie en andere materialen door Waldram Business Ventures BV is Waldram Business Ventures BV niet gehouden tot enige ondersteuning of het oplossen van vragen aangebracht door klanten van Opdrachtgever.

C.4.4.Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (financiële) verplichtingen die ontstaan uit de Overeenkomst. Opdrachtgever heeft niet het recht de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten op grond van niet-nakoming door haar klanten.

C.4.5.Opdrachtgever vrijwaart Waldram Business Ventures BV van alle aanspraken van derden, Opdrachtgever daaronder mede begrepen, die betrekking hebben op schade als gevolg van niet-nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst door Opdrachtgever.

 

Artikel C.5.PROCEDURE NA BEËINDIGING

 

C.5.1.Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft Waldram Business Ventures BV het recht de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet. 

C.5.2.Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

 

 

MODULE D – (VIRTUELE) SERVERS EN COLOCATIE

 

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van (virtuele) servers of de verhuur van Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts het in deze module bepaalde.

 

Artikel D.1.(VIRTUELE) SERVERS

 

D.1.1.Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van (virtuele) servers, geldt voorts het in deze module bepaalde.

D.1.2.Waldram Business Ventures BV zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Dienst. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door Waldram Business Ventures BV worden toegestuurd aan Opdrachtgever.

D.1.3.Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Waldram Business Ventures BV een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Waldram Business Ventures BV verspreide Data te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Waldram Business Ventures BV geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Waldram Business Ventures BV.

D.1.4.Alle wijzigingen met betrekking tot de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.

D.1.5.Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Dienst door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

D.1.6.Waldram Business Ventures BV zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Waldram Business Ventures BV, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Waldram Business Ventures BV daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Waldram Business Ventures BV zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

 

Artikel D.2.COLOCATIE

 

D.2.1.Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot de verhuur van Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt voorts het in dit Artikel bepaalde.

D.2.2.Aan Opdrachtgever zal toegang worden verleend tot de Rackruimte, ten behoeve van het installeren of verwijderen van Apparatuur en het plegen van onderhoud daaraan.

D.2.3.Opdrachtgever zal zoveel mogelijk in overeenstemming met de reglementen van het Datacenter en de instructies van Waldram Business Ventures BV handelen bij de installatie van, het onderhoud aan en verwijdering van de Apparatuur.

D.2.4.Opdrachtgever zal geen wijzigingen aanbrengen aan de Rackruimte zelf en/of de aanwezige apparatuur van Waldram Business Ventures BV.

D.2.5.Het is de Opdrachtgever toegestaan om de Rackruimte onder te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen aan haar klanten, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor naleving in overeenstemming met de Overeenkomst.

D.2.6.Waldram Business Ventures BV behoudt zich het recht voor om aan Opdrachtgever dan wel werknemers van Opdrachtgever de toegang tot het Datacenter en/of de Rackruimte (voor een bepaalde tijd) te ontzeggen.

D.2.7.Waldram Business Ventures BV geeft geen garanties met betrekking tot een vaste plek binnen het Datacenter. Daarnaast behoudt Waldram Business Ventures BV zich het recht voor om de locatie van de Rackruimte te wijzigen.

D.2.8.In het geval van een locatiewijziging binnen het Datacenter zal Waldram Business Ventures BV Opdrachtgever uiterlijk twee maanden van tevoren van de wijziging op de hoogte brengen. Indien Waldram Business Ventures BV dat per e-mail doet zal Opdrachtgever na ontvangst onverwijld daarvan een bevestiging sturen aan Waldram Business Ventures BV. Indien Waldram Business Ventures BV twee weken na verzending nog geen bevestiging heeft ontvangen, zal Waldram Business Ventures BV de Opdrachtgever nogmaals op de hoogte brengen middels aangetekende brief. Partijen zullen in redelijk overleg treden wat betreft de organisatie omtrent de verhuizing. De kosten voor de verhuizing zijn voor rekening van Opdrachtgever, waarbij de kosten voor de installatie en oplevering in de vervangende Rackruimte niet in rekening zullen worden gebracht.

D.2.9.In het geval van een locatiewijziging buiten het Datacenter zal Waldram Business Ventures BV Opdrachtgever uiterlijk drie maanden van tevoren van de wijziging op de hoogte brengen, waarbij het overige hetgeen in het vorige lid omtrent verhuizing is bepaald van overeenkomstige toepassing is.

D.2.10.Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de configuratie en het beheer van de Apparatuur en de geïnstalleerde Apparatuur in de Rackruimte zelf, tenzij anders is overeengekomen met Waldram Business Ventures BV.

D.2.11.De te installeren Apparatuur dient geschikt te zijn voor de Rackruimte. Dat wil zeggen dat deze passend is voor een Rack. Waldram Business Ventures BV kan, bij een geconstateerde afwijking hiervan, eisen dat de Apparatuur zal worden aangepast of vervangen door geschikte Apparatuur.

D.2.12.Waldram Business Ventures BV is te allen tijde gerechtigd om de Rackruimte te controleren of de bepalingen omtrent Apparatuur of gebruik daarvan worden nageleefd.

D.2.13.De Apparatuur blijft te allen tijde eigendom van de Opdrachtgever, behoudens voor zover anders in deze voorwaarden is bepaald.

 

Artikel D.3.CONNECTIVITEIT EN VERBRUIK

 

D.3.1.Waldram Business Ventures BV kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, dataverkeer en stroom die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst. 

D.3.2.Niet verbruikte opslagruimte, dataverkeer en/of stroom is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

D.3.3.Onder dataverkeer wordt verstaan alle netwerkverkeer dat door Opdrachtgever gegenereerd wordt, inkomend en uitgaand. Inkomend en uitgaand verkeer wordt voor de berekening van het dataverkeer bij elkaar opgeteld.

D.3.4.Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Waldram Business Ventures BV na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per eenheid (bijv. GB, MBit/s, kWh) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra opslagruimte, dataverkeer en stroom die op de Website of in de offerte worden vermeld.

D.3.5.Indien door Waldram Business Ventures BV geen maximum is gesteld aan het dataverkeer dat Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst, geldt een ‘Fair Use Policy’. Aan de hand van de afgenomen webruimte zal in dat geval een reële hoeveelheid dataverkeer vastgesteld worden die Opdrachtgever in het kader van de Dienst per maand mag gebruiken. Overschrijdt Opdrachtgever die hoeveelheid meerdere malen, dan zal Waldram Business Ventures BV contact opnemen met Opdrachtgever om tot uitbreiding van het pakket te komen. 

D.3.6.De logfiles en de administratie van Waldram Business Ventures BV gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.

D.3.7.Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.

D.3.8.Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Waldram Business Ventures BV gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

 

Artikel D.4.BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST

 

D.4.1.Waldram Business Ventures BV zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Waldram Business Ventures BV opgeslagen Data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit Artikel bepaalde.

D.4.2.Waldram Business Ventures BV zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Waldram Business Ventures BV. Waldram Business Ventures BV kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

D.4.3.Waldram Business Ventures BV stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen en/of dit uitdrukkelijk in de Overeenkomst is opgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Waldram Business Ventures BV opgeslagen Data te maken.

D.4.4.Indien naar het oordeel van Waldram Business Ventures BV een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Waldram Business Ventures BV of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Waldram Business Ventures BV gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

 

Artikel D.5.SOFTWARE EN ONDERSTEUNING

 

D.5.1.Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de installatie van de juiste besturingssystemen, software en de daarbij behorende updates, tenzij anders overeengekomen met Waldram Business Ventures BV.

D.5.2.Opdrachtgever kan Waldram Business Ventures BV verzoeken om te assisteren bij de inrichting en installatie van de Dienst. Waldram Business Ventures BV is hierbij gerechtigd aanvullende kosten in rekening te brengen. Voor zover mogelijk zal Waldram Business Ventures BV deze kosten voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden bekendmaken aan Opdrachtgever.

 

Artikel D.6.PROCEDURE NA BEËINDIGING

 

D.6.1.In het geval de Dienst bestaat uit de verhuur van Rackruimte ten behoeve van het installeren en geïnstalleerd houden van Apparatuur, geldt de volgende procedure:

a.Voor de datum waarop de Overeenkomst afloopt zal de Opdrachtgever de Rackruimte ontruimen en opleveren in de staat zoals deze aan Opdrachtgever bij aanvang van de Overeenkomst is opgeleverd, alle sleutels en/of sleutelkaarten inleveren en zijn medewerking verlenen aan een eindinspectie van de Rackruimte.

b.Indien de Opdrachtgever nalaat de Rackruimte te ontruimen heeft Waldram Business Ventures BV het recht de maandelijkse kosten voor de Dienst in rekening te brengen bij Opdrachtgever tot op het moment de Apparatuur bij Waldram Business Ventures BV is opgehaald.

c.Indien de Opdrachtgever nalaat de Rackruimte te ontruimen heeft Waldram Business Ventures BV, na verloop van een redelijke termijn, het recht de Apparatuur van Opdrachtgever deels of geheel uit de Rackruimte te verwijderen en op te slaan, waarbij eventueel opslagkosten worden doorberekend aan Opdrachtgever. Waldram Business Ventures BV zal vervolgens onverwijld Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en een laatste termijn stellen voor de ontruiming, bij het verlopen daarvan Waldram Business Ventures BV het eigendom van de Apparatuur verkrijgt en gerechtigd is de Apparatuur te verkopen.

D.6.2.In het geval de Dienst bestaat uit de opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van (virtuele) servers:

a.Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, heeft Waldram Business Ventures BV het recht de door Opdrachtgever opgeslagen gegevens permanent te verwijderen, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet. 

b.Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen gegevens gebeurt standaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN Waldram Business Ventures BV

Algemene voorwaarden hosting

Contact


Waldram Business Ventures BV
Nieuwe Markt 3
6511 XK Nijmegen
tel: 06-49390873
[email protected]

 

Onze expertise


HTML 5
JS
PHP maatwerk
Magento 2 webshops
ModX CMS
Laravel applicaties
Swift IOS app's

Integratie


Mollie betaal module

PayPal betaal module

MultiSafePay betaal module